Hops Management | Våra tjänster
19080
page,page-id-19080,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.1,side_area_uncovered,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0,vc_responsive
 

Våra tjänster

What we're good at
600x6004

ANALYS

Vi rekommenderar en systematisk och grundlig analys av ett framtida projekts potential, ur flera perspektiv.

Med hjälp av vår modell för detta, och tack vare en bred faktabas, kan vi svara på ett antal kritiska frågor som tex:

 • Hur ser marknaden ut för projektet ?
 • Hur stark är destinationen och dess infrastruktur ?
 • Vilket segment i marknaden skall projektet fokusera på ?
 • Hur har befintliga aktörer inom segmentet lyckats historiskt ?
 • Vad finns det för hot & möjligheter ?
 • Hur ser en framtida Operatörs/hyresgästs kostnads- och intäktsanalys ut ?
 • Kan Operatören generera en tillräckligt stark hyra för att tillgångsägaren skall känna sig långsiktigt trygg ?
 • Vilka är de mest lämpade framtida hyresgästerna/Operatörerna ?

Metoden är densamma för nyetableringar som för reinvesteringar och/eller omstruktureringar.

Hops Management AB har i flera projekt, efter genomförd analys, dragit slutsatsen att projekten inte bör genomföras.

I de fall vi, efter genomförd analys, har rekommenderat en fortsättning har vi alltid bidragit till ett säkrare projekt som genererat högre hyresintäkter, bättre fastighetsvärdering och en tydligare ansvarsfördelning.

ASSET MANAGEMENT

Att äga en hotellfastighet innebär möjligheter att skapa värden genom god kunskap och effektiva åtgärder – men också risker om man inte har branschkunskapen och de rätta verktygen för att optimera kassaflödet i fastigheten. Vår erfarenhet och branschkunnande innebär att vi kan erbjuda kommersiell förvaltning av hotellfastigheter som ger en god långsiktig värdeutveckling. Vi hjälper till att utvärdera, analysera och kommer med detaljerade rekommendationer för hur din verksamhet kan utvecklas för att nå sin fulla potential – till exempel vid omförhandlingar av hyresavtal eller tillbyggnader.

600x60011
600x60010

PROJEKT- OCH KONCEPTUTVECKLING

Vi bidrar med kompetens, nätverk, råd och stöd i utveckling och genomförande av projekt inom hotell, konferens, restaurang och arenor. Vi tar ansvar för hela affären och behärskar hela processen – från första idé till drift av den färdiga anläggningen. Till tjänsterna hör projektledning genom hela utvecklingsfasen, med bland annat omvärldsanalys, marknadsstudier, upprättande av affärsplan, uthyrningsstrategi, projektledning och planering av lokalen.

OPERATÖRSUPPHANDLING

När ett projekt skall genomföras börjar arbetet med att hitta rätt hyresgäst/Operatör till den aktuella verksamheten.

HOPS har utvecklat en systematik för detta som omfattar:

 • Första selektering av 5 – 10 lämpliga aktörer, utifrån respektive bolag/varumärkes position på marknaden.
 • Paketering av projektets samtliga förutsättningar, inklusive ansvarsfördelning mellan investerare och Operatör.
 • Informationsmöten och diskussioner med aktuella kandidater.
 • En slutlig rekommendation till uppdragsgivaren med de starkaste kandidaterna.
 • Därpå deltar HOPS i de följande förhandlingarna, tillsammans med investeraren, för att garantera att de branschspecifika frågorna inte förblir obesvarade eller på annat sätt efterlämnas.
600x600
600x6009

INTERIM MANAGEMENT

Vi bistår våra uppdragsgivare att tillfälligt fylla kritiska roller. Interimchefen ersätter under en begränsad tidsperiod kritiska ledningsfunktioner, driver enskilda projekt eller genomför större förändringar ute hos kund – likt en kombination av ledande befattningshavare, konsult och projektledare – och alltid med en hands-on approach. Interimchefen stöds av en ”styrgrupp” där våra partners bidrar med kompetens och erfarenhet i uppdraget. När uppgiften väl är avslutad eller kundens behov förändras, avslutas uppdraget. Vår erfarenhet och väl utbyggda nätverk i branschen gör oss väl rustade att hitta rätt chef för ditt uppdrag.

FÖRSÄKRINGSÄRENDEN

När du vill försäkra en restaurang eller ett hotell finns det också ofta höga säkerhetskrav för att få ersättningen om något skulle hända. Vi hjälper dig att skräddarsy och hitta den bästa och mest prisvärda försäkringslösningen. Vi bistår också våra uppdragsgivare om olyckan skulle vara framme att få ut den ersättning som de är berättigade till.

600x6005
600x6003

KONTRAKTSMODELLER/
HYRESAVTAL

Varje hotellfastighet, hotellfastighetsägare och operatör har sina speciella förutsättningar, strategier och önskemål vilket måste beaktas vid val av avtalsmodell. I vissa fall är ett s k managementavtal mest lämpligt, i andra fall är ett hyresavtal med omsättningsbaserad hyra mest relevant och ibland är ett fasthyresavtal bäst. Allt är beroende av de ingående parametrarna i varje situation. Vi väger in faktorer som hotellets läge, den lokala marknadens förutsättningar, operatörens finansiella styrka och förmåga att generera god tillväxt under hyresperioden etc.

Efter val av avtalsmodell bistår vi med råd och bedömningar av ingående avtalsparametrar så som hyresnivåer, beräkningsmodeller för omsättnings­baserad hyra, fördelning av drift och underhållsansvar och garantimodeller. För att uppnå en tydlig ansvarsfördelning för drift, underhåll och utbyte bistår vi med att upprätta en detaljerad och genomarbetad gränsdragningslista.

Vi har lång erfarenhet av att bedöma och ge relevanta råd för att uppnå bästa utfall i varje enskilt fall.

TRANSAKTIONSRÅDGIVNING

HOPS bistår med råd och support till både köpare och säljare av hotellfastigheter och hotellrörelser.

I försäljningssituationer arbetar vi tillsammans med mäklare av kommersiella fastigheter i vårt nätverk för att uppnå bästa möjliga resultat. Genom HOPS kunskap om aktörerna nischade mot hotellfastigheter kan vi tillse att rätt parter bearbetas och att relevanta argument och bedömningar om framtida potentialer beaktas i försäljningsarbetet.

HOPS partners har i flera fall hjälpt köpare av hotell med analyser av hotellets förutsättningar så som läget, skicket, marknadsposition och marknadens utveckling. Vi analyserar även hyresavtalet, operatörens hyresbetalningsförmåga och bedömer den framtida hyran.

600x6006